Menüü

GSM Coordinates | DSCOVR

Bz [nT]

Bz [nT]

Bx, By, Bt [nT]

Bx, By, Bt [nT]

Latitude (Theta) [degrees]

Latitude (Theta) [degrees]

Longitude (Phi) [degrees]

Longitude (Phi) [degrees]

Solar wind | DSCOVR

Proton density [p/cc]

Proton density [p/cc]

Bulk speed [km/s]

Bulk speed [km/s]

Solar wind pressure [nP]

Solar wind pressure [nP]

Speed * Bz [mV/m]

Speed * Bz [mV/m]

Ion temperature degrees [K]

Ion temperature degrees [K]

GSM Coordinates | ACE

Bz [nT]

Bz [nT]

Bx, By, Bt [nT]

Bx, By, Bt [nT]

Latitude (Theta) [degrees]

Latitude (Theta) [degrees]

Longitude (Phi) [degrees]

Longitude (Phi) [degrees]

Solar wind | ACE

Proton density [p/cc]

Proton density [p/cc]

Bulk speed [km/s]

Bulk speed [km/s]

Solar wind pressure [nP]

Solar wind pressure [nP]

Speed * Bz [mV/m]

Speed * Bz [mV/m]

Ion temperature degrees [K]

Ion temperature degrees [K]

EPAM

Protons

Protons

Hemispheric Power

Hemispheric power [Giga Watts]

Hemispheric power [Giga Watts]

Solar X-ray Flux

Solar X-ray Flux [Watts per meter squared]

Solar X-ray Flux [Watts per meter squared]